6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

GAZZAL İPLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (GAZZAL İPLİK/Şirket) olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz GAZZAL İPLİK tarafından işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLER

 

Veri Türü

Alınan Veriler

Kimlik

Ad-Soyad, TC kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve ehliyette yer alan kimlik bilgileri, İmza beyanı vb. kimlik bilgileri.

İletişim

 Telefon numarası, Adres, E-posta adresleri, İşyeri adresi, İnstagram hesap adı, Ulaşılacak kişi bilgisi vb. iletişim için kullanılan veriler.

Lokasyon

Araçlarımızı kullanan çalışanlarımızın konum ve güzergâh bilgileri vb. 

Özlük

Çalışanlarımızın çalıştığı süre, ücret, işle ilgili bilgiler, SGK sicil no vb.  

Hukuki İşlem

Şirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlarla yazışmalarda bulunan kişisel hukuki bilgiler.  

Müşteri İşlem

Gerçek kişilere ait fatura bilgileri vb.

Finans

Banka hesap bilgileri, borç sebebi, borç tutarı, Sigorta Sicil No, vergi kimlik numarası bilgileri.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler

Mesleki Deneyim

Eğitim bilgileri, yabancı dil bilgileri, iş deneyimleri, sürücü bilgisi, meslek, okul/bölüm, referanslar vb.

İşlem Güvenliği

IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri v.b. Çerez kayıtları

Fiziksel Mekan Güvenliği

Görsel Kayıtlar (Kamera kayıtları)

Pazarlama

Çerez (Cookie) kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Diğer Bilgiler

Plaka

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Veri Türü

Alınan Veriler

Sağlık Bilgileri

Çalışan ve stajyerlere ait sağlık bilgileri.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarının adli sicil kaydı bilgileri.


Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

GAZZAL İPLİK, yukarıda genel hatları ile belirtilen uhdesindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

GAZZAL İPLİK, kişisel ve özel nitelikli verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.

İş başvuru formları, şirket’e ibraz edilen muhtelif bilgi ve belgeler, insan kaynakları, muhasebe ve iş süreçlerinde şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklif formları, şirket’e iletilen posta ve e-postalar, şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları, internet sitelerimizi ziyaret etmeniz, güvenlik kameraları ile vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

GAZZAL İPLİK, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar için paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

GAZZAL İPLİK hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

GAZZAL İPLİK nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi GAZZAL İPLİK’e başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan  Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

Başvurularınızı şirket resmi internet adresinden (https://shop.gazzal.net) temin edebileceğiniz GAZZAL İPLİK KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

 

Başvuru Türü

Şirkete Ait İletişim Bilgileri

Şahsen Başvuru

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Cadde No: 48/2 Esenyurt İstanbul

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

   gazzaliplik@hs01.kep.tr

 

Elektronik Posta Yoluyla

ik@gazzal.net

 

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.